Programm Haapsalus ja Ridalas

  Lapsed ja noored 

 1. Ehitame valmis Haapsalu põhikoolile uue koolimaja ja tagame kaasaegse õpikeskkonna.
 2. Muudame vabaneva põhikooli hoone multifunktsionaalseks noortekeskuseks.
 3. Taotleme raha Haapsalu Linna Algkooli renoveerimiseks ja anname praeguse noortekeskuse maja algkoolile.
 4. Renoveerime Uuemõisa Lasteaed-Algkooli fassaadi ja siseruumid. Tagame võimaluse vajadusel kooli laiendamiseks põhikooliks.
 5. Ehitame Kuuse tn 1 majja muusikakoolile sobiva õppekeskkonna.
 6. Tagame täiskasvanutele põhikooli ja gümnaasiumi.
 7. Tagame venekeelsetele õpilastele emakeelse põhihariduse omandamise.
 8. Tagame Haapsalu huvikoolide kättesaadavuse ka maapiirkonnas. Lisaks kunstikoolile toome Panga külla spordikooli filiaali.
 9. Lõpetame Panga küla spordihoone renoveerimistööd ja avame hoones multifunktsionaalse keskuse (noortekeskus, kooli võimla, jõusaal, kauplus, postipunkt, seltsimaja).
 10. Vabastame lasteaialapsed toidurahast.

 11. Tagame õpilastele tasuta sõidu ühistranspordiga.

 12. Tagame koostöös lapsevanematega HEV lastele sobivad huvihariduse võimalused.

 13. Toetame innovatsioonikeskus INNOKAT ja leiame sobivad ruumid Kuuse tn 1 majas.

 14. Teeme sisemise skatepargi Kuuse tn 1 hoonesse.

 15. Ühtlustame huvikoolide õpetajate palgataseme õpetaja palgaga.

 16. Tagame lasteaiakoha kõigile soovijatele.

 17. Administreerime ühtselt avatud noortekeskused.

 18. Kaasame maapiirkonna noored avatud noorsootöösse läbi seltsimajades tegutsevate noorteringide.

 19. Loome noorsootöötaja ametikoha (täistöökoht) tegelemaks ühisprojektidega ja kaasamaks maapiirkonna noori avatud noorsootöösse.

  Taristu

 20. Arendame edasi Uuemõisa tööstusala, Haapsalu Holmide ja Tööstuse tn tööstusalasid, sh varustame tööstusalad puuduvate infrastruktuuridega - juurdepääsutee, elekter, vesi, kanalisatsioon vms.

 21. Hoiame renoveeritud sadamad heas korras ja jätkame Puise, Topu ja Pusku sadamate taristu väljaehitamist.

 22. Avame pääsud merele Matsalu lahe äärsetes (Haeska, Kiideva ja Puise) sadamates, Jaama oja suudmealal (kalaturg) ja Õhtu-Kalda lautrikohas.

 23. Toetame Hajaasustuse programmi suuremas mahus (vesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid hajaasustuse piirkonna majapidamistele). Vähemalt 20 majapidamist (projekti) aastas. 25-30 000 € aastas.

 24. Rekonstrueerime tänavavalgustuse Uuemõisas, Paralepas ja hajaasustuse keskustes. ( Panga ja Jõõdre külad.)

 25. Renoveerime Haeska tee (Haeska-Panga küla otsetee) tolmuvabaks.

 26. Teeme korda hajaasustuse bussipeatused. Paigaldame paviljonid, valgustuse ja ehitame välja bussiootealad.

 27. Teeme korda Haapsalu linna kõnniteed ja bussipeatused.
 28. Muudame linnakeskkonda invasõbralikumaks.
 29. Koostöös riigiga remondime riigimaanteed: Tallinna maantee ja Lihula maantee koos viaduktiga.

 30. Korraldame Haapsalu suvise üritusteaegse parkimise.

 31. Seisame  kergliiklustee rajamise eest Haapsalust Jõõdresse.

 32. Rajame kergliiklusteede võrgustiku Paralepa-Haapsalu-Uuemõisa linnastusse ja katkematu kergliiklustee Uuemõisast-Paraleppa.

 33. Toetame ja survestame raudtee rajamist Turbast-Rohukülani.

 34. Toetame rannikuala matkatee rajamist ja pikaajalist hooldust. (Üle-Euroopalise tähtsusega INTERREG Eesti-Läti programmist rahastatav matkatee.)

  Sotsiaaltöö

 35. Arendame sotsiaal- ja koduhooldusteenuseid maapiirkonnas.

 36. Arendame sotsiaaltööd toetavaid kogukonnateenuseid (saunateenus, supiköök, pesumaja, transport poodi/postkontorisse/arsti juurde/raamatukokku jms, majapidamistööd, küttepuude tegemine, ladumine jms.) nii maal kui linnas.

 37. Tagame pensionäridele tasuta sõidu ühistranspordiga.

 38. Laiendame sotsiaalmaja vabanevatesse muusikakooli ruumidesse.

  Kultuur, vaba aeg ja sport

 39. Jätkame suurürituste korraldamise traditsiooni Haapsalus ning kaasame ürituste korraldusmeeskonda maapiirkondade turismiettevõtjad.
 40. Renoveerime maapiirkonna seltsimajad (Asuküla, Haeska, Kiideva, Parila ja Võnnu).
 41. Loome koguduste kogukonnad ja laiendame neile kogukonnakeskustena toimimise toetuse.

 42. Anname tegevustoetust kultuuritegijatele.
 43. Toetame kogukondade üritusi.
 44. Teeme avalikku ruumi uusi sportimisvõimalusi.
 45. Arendame läbi Haapsalu spordibaaside uusi sportimisvõimalusi.
 46. Kaasajastame Krahviaia tennisekeskuse.
 47. Ehitame Haapsalu staadionile ekstreemspordi väljaku.
 48. Rajame puhkealad ja ujumiskohad Pullapää ninale (surfiparadiis), Valgevälja karjääri ja Haapsalu Väiksesse viiki.

 49. Loome Paralepa rannahoonesse matkakeskuse.

 50. Elamumajandus

 51.   Rajame kompetentsikeskuse korteriühistute nõustamiseks ja toetamiseks. Haapsalu Linnamajanduse AS baasil.

 52. Toetame kortermaju majadevaheliste teede korrastamisel.

 53. Toetame vanalinna majade renoveerimist.

 54. Ei võõranda Haapsalu Linnamajnduse AS-i.

  Turvalisus

 55. Toetame vabatahtlikke tegevusi omavalitsuse eelarvest 12 000 eurot  – reservpäästerühm RPR, Ridala Pritsumeeste Selts (vabatahtlikud päästjad), merepääste, abipolitsei jt. 

  Kaasav eelarve

 56. Arvestame eelarve koostamisel elanike ettepanekutega kasutades iga-aastaselt kuni 50 000 € ulatuses kaasavat eelarvet.

  Ühistransport

 57.  Tagame maakonnaliinidel tasuta sõidu.

  Ühinemistoetus

 58. Ridala ja Haapsalu ühinemisel riigi poolt makstava ühinemistoetuse eeldatav suurus on ligikaudu 1 633 000 eurot. Täpne toetuse summa arvutatakse vastavalt Ridala ja Haapsalu elanike arvule 01.01.2017 seisuga.

  Ühinemistoetuse kasutamises on kokku lepitud järgmiselt:

  - Kergliiklustee ehitamine Randsalu Kiltsi – 100 000 eurot;
  - Kergliiklustee Haapsalu Jõõdre -100 000 eurot;
  - Võnnu, Asuküla, Haeska, Parila ja Kiideva seltsimajade renoveerimine – 250 000 eurot;
  - Mäemõisa tervisepargi valgustuse rajamine – 50 000 eurot;
  - Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Ridala vallas 111 000 eurot;
  - Haapsalu Põhikooli hoone projekteerimine, ehitus ja sisustus 150 000 eurot;
  - Muusikakooli ruumide ehitamine300 000 eurot;
  -  Sotsiaalmaja remont, teenuste laiendamine 72 000 eurot;
  -  Haapsalu Linna Algkooli hoone remont 200 000 eurot.


  Tagame nende investeeringute sihipärase elluviimise.